Tomato sauce, mozzarella cheese, feta cheese, tomato, onion, oregano